Upravit stránku

Aktuality

Nevíte co darovat rodičům, prarodičům či příbuzným?

Dárkové poukazy jsou nejlepší volba, pokud si nechcete lámat hlavu s výběrem konkrétního produktu.
Věnujte svým blízkým dárkový poukaz na koupi paliva z Naší firmy.

Poukazy v hodnotě 300,-Kč, 500,-Kč, 1000,-Kč a 1500,-Kč můžete zakoupit v kanceláři provozovny v ul.Tyršova 331, Vamberk. 517 54.

 

Co je ADR:

Jsou to nebezpečné věci vymezeny v zákoně o silniční dopravě, jako látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí.

Sama dohoda ADR definuje nebezpečné věci jako látky a předměty, jejichž přeprava je Dohodou ADR zakázána nebo dovolena, a to pouze z podmínek v ní předepsaných.
Jedná se tedy o látky a předměty, které mohou mít např. jednu nebo více následujících nebezpečných vlastností: výbušnost, tlak plynů, hořlavost kapalin či tuhých látek, samozápalnost, oxidační schopnost, jedovatost, infekčnost, radioaktivitu, žíravost, rakovinotvornost, jsou nebezpečné svou vysokou teplotou při přepravě, poškozují životní prostředí apod.
Nutnost sjednocení podmínek přepravy nebezpečných látek a předmětů vedla státy ke vzniku mezinárodních předpisů a tedy ke vzniku dohody ADR.

Dohoda ADR byla sjednána v rámci EHK OSN a jejím smyslem je omezit na co nejnižší mez rizika spojená se silniční přepravou nebezpečných věcí, příjmem, manipulací, uložením, a to cestou sjednocení podmínek pro zařazení nebezpečných látek do příslušných tříd, požadavků na obaly a jejich značení bezpečnostními značkami, požadavků na vozidla a jejich vybavení, požadavků na příslušné průvodní doklady, požadavků na řidiče a osoby provádějící manipulaci nebo se na přepravě podílející, jejich školení a požadavků na bezpečnostní poradce.

Předpisy o přepravě nebezpečných věcí se velmi často řídí i přepravou nebezpečných odpadů. Právní úprava odpadů je však řešena zvláštním předpisem (zákon O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů). Dohoda ADR vymezuje pojem odpad, který je zařazen mezi nebezpečné věci, jako látku, roztok, směs nebo předmět, který nemůže být použit jako takový a který je přepravován k dalšímu zpracování, k uložení na skládku odpadu nebo k likvidaci spálením nebo jiným způsobem.

Stříbrná známka
Stříbrná známka  pro firmu Paliva-mares.cz

Kategorizace prodejců

V rámci dalšího zkvalitnění prodeje tříděného uhlí  z produkce SD a.s bylo dne 1. 8. 2013 zahájeno hodnocení (tzv. kategorizace) uhelných skladů. Tento proces považujeme za nezbytnou zpětnou vazbu nejen pro SD a.s. coby producenta. Jedná se o splnění stanovených kritérií, které se z hlediska kvality prodeje i péče o konečného zákazníka jeví pro Severočeské doly, a.s. jako důležité a rozhodující.  Kritéria jsou vyhodnocována v rámci návštěv jednotlivých uhelných skladů pracovníky útvaru Obchod SD a.s. Konkrétní sklad může poté získat zlatou, stříbrnou či bílou známku. Kategorizace bude probíhat i v průběhu roku 2016.
Severočeské doly a. s. si vyhrazují právo odebrat známku nebo změnit kategorii známky, a to při jakémkoliv ohrožení nebo poškození dobrého jména Severočeských dolů, a. s., či při nedodržení již dříve splněných hodnocených kritérií, v rámci kategorizace uhelných skladů.
Cílem zlaté, stříbrné či bílé známky je doporučit zákazníkovi spolehlivého a prověřeného prodejce Bílinského uhlí.

Severočeské doly pružně reagují na zvýšenou poptávku po uhlí

Nepodcenit nástup zimy a včas se předzásobit

V poslední době se objevují v médiích zkreslené informace prodejců o nedostatku uhlí a o údajném upřednostňování potřeb teplárenských společností na úkor maloodběratelů.

Naše lednové odbytové výsledky jasně dokazují, že případné výkyvy v zásobování koncových spotřebitelů nejsou způsobeny při těžbě a úpravě uhlí.

„Severočeské doly se proti těmto tvrzením důrazně ohrazují. Hnědé uhlí, které je do tepláren dodáváno, ať už ve formě hruboprachu nebo průmyslových směsí, je možno spalovat pouze ve velkých technologických celcích. Pro svoji nižší výhřevnost a vyšší obsah popela jsou tyto druhy většinou zcela nevhodné pro spalování v domácnostech. Proto doporučujeme těmto koncovým zákazníkům, aby se uhlím dostatečně předzásobili v jarních či letních měsících a nenechávali nákup paliva na poslední chvíli, kdy může krátkodobě poptávka mnohonásobně převyšovat maximální možnou kapacitu nakládky a výroby. Navíc distribuční cesty paliva ke koncovému spotřebiteli komplikuje v zimě mrazivé počasí a sněhová pokrývka,“ upřesnil obchodní ředitel SD Ladislav Feber.

 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti